กองช่าง
 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. -

 • นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 086-280-8737

 • นายชาตรี ทัศนา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  โทร. 084-473-7995

 • (ว่าง)

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

  โทร. -

 • -ว่าง-

  คนงานทั่วไป

  โทร. -

 • นายดิเรก ศรศิริ

  คนงานทั่วไป

  โทร. 061-656-0609