สมาชิกสภา
 • นายเจนจรัส ทินกร

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 082-816-6499

 • นายวัฒนะ แก้วอ่อน

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 093-761-0989

 • นายสานิตย์ จาตุรัตน์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร. 081-956-5363

 • นางสาวปิยะวรรณ แคล่วคล่อง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

  โทร. 095-261-1093

 • นายอาวุธ รามคล้าย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

  โทร. 089-592-3176

 • นายสะอาด มหาฬาร์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5

  โทร. 080-8925227

 • นายประทีป ยันงาม

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

  โทร. 081-079-6141