สำนักปลัด
 • นายสานิตย์ จาตุรัตน์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

  โทร.081-956-5363

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. -

 • นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 080-717-6941

 • นางวรรณา เวชมุข

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  โทร. 086-942-0281

 • นายกัมปนาท ปฐมเศวตตระกูล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  โทร. 095-415-8780

 • นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ผ่อง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  โทร. 082-284-5737

 • นางวรรณิภา นครเสด็จ

  ครู

  โทร. 063-087-5490

 • -ว่าง-

  นักวิชาการศึกษา

  โทร. -

 • นางสาวพรรธน์ฐาภรณ์ อ่วมเทศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร. 098-727-2144

 • นางเรวดี พ่วงแม่กลอง

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร. 095-395-7187

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก

  โทร. -

 • นายสุริยา วิเชียรศิลป์

  พนักงานขับรถยนต์

  โทร. 085-470-3946

 • นายสงกรานต์ เจริญเนตร์

  นักการภารโรง

  โทร. 065-348-0234

 • นางบุญเอื้อ พุฒหอมรื่น

  แม่บ้าน

  โทร. 093-594-9487

 • นางสาวจุฑารัตน์ คำระหงส์

  คนงานทั่วไป

  โทร. 093-636-5043

 • นางสาวกรองกาญจน์ ชิตกรหาญ

  คนงานทั่วไป

  โทร. 093-756-4067